वादे-वादे जायते तत्व बोध:

कसले के भने? ती बहस, कृया-प्रतिकृयाहरुलाई यहाँँ संकलन गरिएकोछ । तपाईंको बिचारका लागि पनि ठाउँ सुरक्षित छ; आउनुहोस सहभागी बनौँ ।